مجسمه دست صلح کوش آداسی

مجسمه دست صلح کوش آداسی که از نمادهای این شهر به حساب میاد. این مجسمه نمایانگر دستی است که در حال آزاد کردن تعداد کبوتر به رنگ های سفید و مشکی است. مجسمه دست صلح در مرکز شهر کنار اسکله واقع شده است که نمایی مناسب برای عکاسی میباشد.

مجسمه دست صلح کوش آداسی که از نمادهای این شهر به حساب میاد. این مجسمه نمایانگر دستی است که در حال آزاد کردن تعداد کبوتر به رنگ های سفید و مشکی است. مجسمه دست صلح در مرکز شهر کنار اسکله واقع شده است که نمایی مناسب برای عکاسی میباشد.