هزینه تولد نوزاد در ترکیه

در کشور ترکیه محدودیتی برای زایمان و تولد کودکان خارجی وجود ندارد و هر کس می تواند در صورت تمایل، به راحتی زایمان خود را در بیمارستان های دولتی یا خصوصی ترکیه انجام دهد. هزینه ی زایمان در ترکیه بسته به دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان و نوع عمل (طبیعی یا سزارین) متفاوت است. هزینه‌ی زایمان در استانبول به صورت طبیعی در بیمارستان های دولتی و خصوصی با کیفیت متوسط از ۳۰۰۰ لیر برای زایمان طبیعی شروع میشود. هزینه‌ی سزارین در ترکیه از ۵۰۰۰ لیر شروع می شود و در برخی از بیمارستان های خصوصی با کیفیت، بین ۱۴-۱۰ هزار لیر ادامه دارد. در ترکیه برای افراد خارجی که به واسطه‌ی اجازه کار از بیمه ی دولتی برخوردارند امکان استفاده از بیمه زایمان و بارداری وجود دارد. همسر کسی که بیمه دولتی دارد می تواند از مزایای بیمه  در تمامی خدمات قبل و بعد زایمان استفاده کند. با داشتن بیمه SSK  زایمان طبیعی در بسیاری از بیمارستان های دولتی ترکیه  رایگان است. در غیر این صورت هیچ کدام از شرکت های بیمه خدمات زایمان و بارداری را برای افراد خارجی ارایه نمی دهند. باید توجه داشته باشید که برای استفاده از خدمات بیمه در مواردی چون جراحی های تخصصی پزشکی بایستی حداقل نه ماه زودتر از موعد عمل، اقدام به ثبت بیمه نماید. گرفتن اقامت ترکیه با بدنیا آمدن بچه در ترکیه در صورتیکه یکی از والدین شهروند ترک باشند امکان پذیر است در غیر این صورت با تولد نوزاد در ترکیه اقامت به تنهایی امکان پذیر نمی باشد و میشود گفت که حق اقامت در ترکیه به صورت خاکی نیست بلکه به صورت نسبتی و ریشه ای از پدر و مادر است. بنابراین اگر کودک شما در خاک ترکیه متولد شود برخلاف کشورهای آمریکا و کانادا، که بلافاصله حق تابیعت به کودکان متولد شده اعطا میشود، تنها محل تولد کودک ترکیه خواهد بود و شناسنامه ی کودک مانند  افراد خارجی است و به تبع آن حق اقامت نیز برمبنای حق اقامت پدر و مادر خواهد بود.  بعد از تولد نوزاد در ترکیه بایستی ظرف مدت یک ماه، نسبت به اخذ اجازه اقامت ترکیه برای نوازد به صورت جداگانه و از طریق اداره ی امنیت اقدام کنید.  تابعیت کشور ترکیه مهم ترین اصل مسئله خون می باشد و سپس قوانین جدیدی که برای اخذ شهروندی ترکیه گذاشته شده است با گروه مشاورین NM Brand جهت مشاوره خدمات خرید خانه،‌ سرمایه گذاری، اقامت ترکیه، اخذ شهروندی ترکیه،‌ پاسپورت ترکیه و دیگر خدمات همراه باشید.

در کشور ترکیه محدودیتی برای زایمان و تولد کودکان خارجی وجود ندارد و هر کس می تواند در صورت تمایل، به راحتی زایمان خود را در بیمارستان های دولتی یا خصوصی ترکیه انجام دهد. هزینه ی زایمان در ترکیه بسته به دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان و نوع عمل (طبیعی یا سزارین) متفاوت است. هزینه‌ی زایمان در استانبول به صورت طبیعی در بیمارستان های دولتی و خصوصی با کیفیت متوسط از ۳۰۰۰ لیر برای زایمان طبیعی شروع میشود. 

در کشور ترکیه محدودیتی برای زایمان و تولد کودکان خارجی وجود ندارد و هر کس می تواند در صورت تمایل، به راحتی زایمان خود را در بیمارستان های دولتی یا خصوصی ترکیه انجام دهد. هزینه ی زایمان در ترکیه بسته به دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان و نوع عمل (طبیعی یا سزارین) متفاوت است. هزینه‌ی زایمان در استانبول به صورت طبیعی در بیمارستان های دولتی و خصوصی با کیفیت متوسط از ۳۰۰۰ لیر برای زایمان طبیعی شروع میشود. هزینه‌ی سزارین در ترکیه از ۵۰۰۰ لیر شروع می شود و در برخی از بیمارستان های خصوصی با کیفیت، بین ۱۴-۱۰ هزار لیر ادامه دارد. در ترکیه برای افراد خارجی که به واسطه‌ی اجازه کار از بیمه ی دولتی برخوردارند امکان استفاده از بیمه زایمان و بارداری وجود دارد. همسر کسی که بیمه دولتی دارد می تواند از مزایای بیمه  در تمامی خدمات قبل و بعد زایمان استفاده کند. با داشتن بیمه SSK  زایمان طبیعی در بسیاری از بیمارستان های دولتی ترکیه  رایگان است. در غیر این صورت هیچ کدام از شرکت های بیمه خدمات زایمان و بارداری را برای افراد خارجی ارایه نمی دهند. باید توجه داشته باشید که برای استفاده از خدمات بیمه در مواردی چون جراحی های تخصصی پزشکی بایستی حداقل نه ماه زودتر از موعد عمل، اقدام به ثبت بیمه نماید. گرفتن اقامت ترکیه با بدنیا آمدن بچه در ترکیه در صورتیکه یکی از والدین شهروند ترک باشند امکان پذیر است در غیر این صورت با تولد نوزاد در ترکیه اقامت به تنهایی امکان پذیر نمی باشد و میشود گفت که حق اقامت در ترکیه به صورت خاکی نیست بلکه به صورت نسبتی و ریشه ای از پدر و مادر است. بنابراین اگر کودک شما در خاک ترکیه متولد شود برخلاف کشورهای آمریکا و کانادا، که بلافاصله حق تابیعت به کودکان متولد شده اعطا میشود، تنها محل تولد کودک ترکیه خواهد بود و شناسنامه ی کودک مانند  افراد خارجی است و به تبع آن حق اقامت نیز برمبنای حق اقامت پدر و مادر خواهد بود.  بعد از تولد نوزاد در ترکیه بایستی ظرف مدت یک ماه، نسبت به اخذ اجازه اقامت ترکیه برای نوازد به صورت جداگانه و از طریق اداره ی امنیت اقدام کنید.  تابعیت کشور ترکیه مهم ترین اصل مسئله خون می باشد و سپس قوانین جدیدی که برای اخذ شهروندی ترکیه گذاشته شده است با گروه مشاورین NM Brand جهت مشاوره خدمات خرید خانه،‌ سرمایه گذاری، اقامت ترکیه، اخذ شهروندی ترکیه،‌ پاسپورت ترکیه و دیگر خدمات همراه باشید.